תקנון לשימוש באתר הכרויות Star Date

כללי

 1. התקנון הינו מסמך משפטי ומחייב לכל דבר ועניין בין האתר והמשתמשים.
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 5. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וכל שינוי , ככול שיהיה, יחייב ויחול על כל משתמשי האתר.

המורשים לעשות שימוש באתר

 1. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 24 ומעלה בלבד.
 2. החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר , באופן זמני או לצמיתות לשיקול דעתה בלבד מבלי להודיע למשתמש ומבלי להשיב לו את כספו מהסיבות הבאות: 
  א. הפרת תנאי מתנאי התקנון. 
  ב. מסירת פרטים שגויים. 
  ג. ביצוע מעשה בלתי חוקי / מחדל /או שימוש בפעילותו התקינה של האתר.

כרטיס אישי

 1. הנך מתחייב למלא את כרטיסך האישי באתר במלל מדויק.
 2. הנך מצהיר כי הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 3. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

הרישום באתר

 1. עליך למלא בקשת הצטרפות ולעבור תהליך מיון הנבדק על ידי צוות מקצועי מטעם האתר,  אשר בסיומו  המבקשים העונים לקריטריונים התואמים את הפרופיל המבוקש ירשמו באתר.
 2. מבקשי ההצטרפות יקבלו הודע המאשרת את חברותם או מסרבת לה.
 3. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 4. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 5. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה למיין את הנרשמים על פי אופיו ושרותיו של האתר. עם זאת אין באפשרותה ולא יכולה להיות ארובה לאיכותו של הנרשם או התחייבות לכך.
 7. משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ויפגע בשמו הטוב של האתר , יפצה את החברה ללא צורך בהוכחת נזק בסכום של 20,000 ₪ וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה לנקוט בכל הליך משפטי ו/או לדרוש סעד לו היא זכאית בהתאם לדין.

תשלום

 1. רכישת מנוי באתר כרוחה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי בתוקף.
 2. ישנם שלושה מסלולי מנוי לרכישה לנוחות המשתמש.
 3. המנוי יחויב גם ללא שימוש באתר.

ביטול עסקה

 1. משתמש רשאי לבטל את ההרשמה לאתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וכפי שיעודכנו מעת לעת.
 2. הודעת ביטול תתבצע: במייל:stardate@gmail.co.il  ו/או  בטלפון:086796517 ו/או פקס: 072-2223578.
 3. ההודעה תתקבל על פי רישום המנוי ותיכנס לתוקפה תוך שלושה ימי עסקים.
 4. על הלקוח להודיע על רצונו לסיים את המנוי. אי הודעה כפרשנותה להמשכיות המנוי.
 5. ביטול עסקה תוך 14 יום ממועד הרישום, המשתמש יהיה זכאי להחזר כספו בניכוי דמי ביטול בסך 5% מדמי המנוי.
 6. ביטול עסקה לאחר 14 יום , המשתמש ישלם בנוסף לדמי השימוש דמי ביטול בסך 100 ש”ח וזאת אלא אם כן קבוע אחרת בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 או התקנות שהותקנו מכוחו.

שמירה על פרטיות וסודיות

 1. המשתמש מתחייב  כדלקמן:
  1. לשמור על סודיות  וכיבוד  פרטיותם של המשתמשים האחרים.
  2. לא  להטריד משתמשים אחרים.
  3. לא לשלוח הודעות שאינן תואמות למטרת האתר,
  4. לא לפרסם ברבים את הימצאותם באתר.
  5. לא  לפנות אל משתמשים בלשון לא מכובדת,, לא לקלל להשמיץ או להעליב.
  6. לא   להתחזות לאדם אחר.
  7. לא להציע או למכור שירותים או מוצרים למשתמשי האתר.

אמינות וכללי התנהגות באתר

 1. המשתמש באתר מתחייב לשמור על שמו הטוב, תדמיתו ואמינותו של האתר.
 2. מנהלי האתר יהיו רשאים לנקוט בכל צעד משפטי כנגד נרשם שהזין / עדכן פרטים כוזבים.
 3. מנהלי האתר יהיו רשאים לחסום שימוש באתר עפ”י שיקול דעתם וללא חובת הודעה מראש.
 4. כמו כן, יהיו רשאים למחוק כרטיס פרופיל משתמש עקב תלונות ממשתמשים אחרים.
 5. מנהלי האתר יבדקו כל  תלונה ו/או בקשה של המשתמש ויעשו ככל יכולתם כדי למנוע תופעות שליליות .
 6. כל שיבוש  בפעילותו התקינה של האתר ושימוש שלא עפ”י מטרתו העיקרית שהינה סיוע במציאת זוגיות יוביל,  לתביעה משפטית מטעם בעלי האתר.

פרטיות וסודיות

 1. מנהלי האתר מתחייבים בשמירת  סודיות ופרטיות המשתמשים וכל הפרטים האישיים של המשתמשים ישמרו במאגר מידע .
 2. מנהלי האתר מתחייבים לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע חשיפת פרטים אישיים מחוץ לאתר.
 3. מנהלי האתר מתחייבים לא למסור פרטים לצד שלישי אלא במקרה של פגיעה באתר או במשתמשים אחרים או הפרת תנאי תקנון זה או  במקרים בהם הגילוי מחויב מכוח הוראות החוק.
 4. מנהלי האתר יפעלו כמיטב יכולתם על מנת להגן על המידע אין באפשרות מנהלי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת הפרטים האישיים של המשתמשים ע”י מבצעי פעולות בלתי חוקיות זאת מאחר ומדובר בשרות אינטרנט.
 5. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור או להשתמש בו לרעה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר בשל כך.
 6. המשתמש מתחייב לשמור בסוד את סיסמת הכניסה לאתר אשר תימסר לו לאחר ההרשמה.
 7. גולש שלא נרשם לאתר אינו רשאי לפנות למשתמשים באתר.

שיפוי

 1. הנך מסכים ומתחייב לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או משתמשים אחרים באתר בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הפסד אשר יגרמו להם כתוצאה משימוש שלך באתר.

שונות

 1. כל קשר וירטואלי או אחר של המשתמש עם משתמשים אחרים, הן באחריותו הבלעדית של המשתמש. מומלץ ביותר לשקול היטב , לוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני ולפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט במשנה זהירות  לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר.
 2. הנהלת האתר לא תהיי אחראית לתוצאות כל קשר כאמור לעיל,  לא לנזקים פיזיים, ו/או נפשיים,  ו/או כספיים, ו/או רגשיים ואחרים.
 3. הנהלת האתר מכוונת כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 4. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 5. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 6. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 7. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

התקנון נוקט  בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

האתר מאחל הצלחה רבה במציאת החצי השני.

סגירת תפריט
×